Svenska slavistförbundet

Start

Verksamhet

Nyhetsbrev

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Scando-Slavica

Nordiska slavistförbundet

Länkar

Svenska slavistförbundet är en förening för slavister, dvs. för forskare och lärare i de slaviska språken och litteraturerna. Föreningens ändamål är att främja studiet av de slaviska språken i Sverige. Svenska slavistförbundet är en sektion av Nordiska slavistförbundet och ingår även i Internationella slavistkommittén. Medlemmarna i Svenska slavistförbundet erhåller tidskriften Scando-Slavica som utges av Nordiska Slavistförbundet samt Svenska slavistförbundets nyhetsbrev. Nordiska slavistförbundet tillhandahåller e-postlistan NordicSlav, som erbjuder löpande information om nordisk slavistik.

Föreningens medlemmar inbjuds till de nordiska slavistmötena som hålls var tredje eller var fjärde år. Det tjugonde nordiska slavistmötet hölls i Ersta, Stockholm i augusti 2016, och nästa, tjugoförsta slavistmötet kommer att hållas i Joensuu år 2019. Medlemmarna i Svenska slavistförbundet har dessutom möjlighet att delta i de internationella slavistkongresserna som anordnas vart femte år i ett slaviskt land. Den senaste kongressen ägde rum i Belgrad i Serbien 2018.

 

Ansvarig för sidan: Antoaneta Granberg.
Sidan är senast uppdaterad den 8 september 2018