Svenska slavistförbundet – stadgar

Start

Verksamhet

Nyhetsbrev

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Scando-Slavica

Nordiska slavistförbundet

Länkar

Stadgar för Svenska slavistförbundet

antagna vid medlemsmöte i Askov, Danmark, den 28 september 1977.
Reviderade av medlemsmöten i Tromsö, Norge, den 14 augusti 2000, i Uppsala den 21 augusti 2004 och i Stockholm den 20 augusti 2016.

§ 1
Svenska slavistförbundet – i fortsättningen kallat förbundet – är en sektion av Nordiska Slavistförbundet.

§ 2
Medlemskap i förbundet innebär medlemskap också i Nordiska Slavistförbundet.

§ 3
Medlemskap i förbundet tillkommer den som
1.   meddelar undervisning eller bedriver forskning inom slavistik vid något lärosäte i Sverige
2.   genomgått eller genomgår forskarutbildning vid någon av de slaviska institutionerna i Sverige
3.   är lärare i ryska i svensk gymnasieskola
4.   i övrigt har anknytning till svensk slavistik och baltologi
5.   av styrelsen antas som medlem efter rekommendation av minst två medlemmar.

§ 4
För medlemskap fordras erläggande av fastställda avgifter till förbundet och till Nordiska Slavistförbundet. Medlem som motarbetar förbundets syften eller på annat sätt stör verksamheten kan uteslutas av styrelsen. Beslut om uteslutning kan upphävas av medlemsmöte.
 
§ 5
Förbundet har till uppgift att
1.   främja samarbetet mellan medlemmarna och mellan de i § 3 p 1 nämnda institutionerna
2.   bevaka svenska slavisters intressen i internationella sammanhang
3.   främja diskussionen av slavistiska problem genom anordnande av symposier o dyl
4.   förbereda svenskt deltagande i internationella kongresser.

§ 6
Förbundets högsta beslutande organ är det allmänna medlemsmöte som skall hållas i samband med de nordiska slavistmötena. Om minst en tredjedel av medlemmarna så kräver skall extra medlemsmöte inkallas.

§ 7
Vid medlemsmöte skall förekomma
1.   framläggande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för tiden från föregående medlemsmöte
2.   val av ordförande för tiden till nästa medlemsmöte
3.   val av fyra personer att tillsammans med ordföranden utgöra förbundets styrelse för tiden till nästa medlemsmöte
4.   val av fem personliga suppleanter för ledamöterna i styrelsen
5.   val av revisor och suppleant för denne att till nästa medlemsmöte revidera förbundets räkenskaper
6.   val av en person att föreslås till svensk representant i Internationella slavistkommittén
7.   val av fem personer varav en sammankallande att såsom valberedning vid nästa medlemsmöte föreslå kandidater till val enligt p 2–6
8.   fastställande av medlemsavgift till förbundet för tiden till nästa medlemsmöte
9.   frågor som av styrelsen hänskjuts till medlemsmötet för avgörande
10. frågor som av enskild medlem genom meddelande till styrelsen senast en månad före mötet föreslås bli diskuterade
11. övriga frågor som bör diskuteras vid medlemsmöte.

§ 8
Vid val enligt § 7 p 2–4 och 7 skall tillses att universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå samt Högskolan Dalarna blir representerade med vardera en ledamot och en suppleant i styrelsen samt vardera en ledamot i valberedningen.

§ 9
Vid val enligt § 7 p 6 gäller att den svenska representanten i Internationella slavistkommittén kan väljas för högst två kongressperioder.
 
§ 10
Kallelse till ordinarie medlemsmöte utsänds till medlemmarna senast två veckor före mötet.
I kallelse skall förekomma
1.   föredragningslista för mötet
2.   verksamhetsberättelse för tiden från föregående medlemsmöte
3.   valberedningens förslag till kandidater till val enligt § 7 p 2–6
4.   styrelsens förslag i anledning av § 7 p 8–10

§ 11
Beslut vid medlemsmöte fattas genom öppen omröstning om inte sluten votering begärs för särskild fråga. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 12
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

§ 13
Styrelsen är mellan medlemsmötena ansvarig för den löpande verksamheten inom förbundet.

§ 14
Efter hörande av hela styrelsen gäller som styrelsens beslut den mening varom tre av dess ledamöter är eniga.

§ 15
Den svenska representanten i Internationella slavistkommittén skall hålla styrelsen underrättad om denna kommittés verksamhet.

§ 16
För ändring av denna stadga fordras beslut av tre fjärdedels majoritet vid ordinarie medlemsmöte.
 

 

Ansvarig för sidan: Antoaneta Granberg. Sidan är senast uppdaterad den 5 augusti 2019